צרו קשר

עיר קטנה. מושלמת למשפחות.

מסמכי הזמנה והתקשרות

החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד בע"מ מזמינה מציעים (יחיד או תאגיד – חברה בע"מ) להגיש הצעות להתקשרות עם החברה בהסכם פיתוח לגבי מגרשים בפרויקט "אור ים" בהתאם להוראות תכנית
מס' 353-0262444. על פי ההתקשרות, יבנו הזוכים צמודי קרקע לצורך מכירתם. עמידה בתנאי הסכם הפיתוח תזכה את הזוכים בזכות להתקשר בהסכם חכירה משנה ו/או לקבל את הבעלות במגרש ו/או במגרשים לגביהם נחתם עמם הסכם הפיתוח.

  • את מסמכי ההצעה וההתקשרות ניתן יהיה לרכוש, החל מיום 08/07/2020, במשרדי החברה ברח' האש"ל 2 בקיסריה (אצל גב' קרן כהן – קומה א', טל' 04-6174499), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 16:30 כנגד תשלום של 300 ₪ (הסכום כולל מע"מ) באמצעות המחאה לפקודת החברה או באמצעות העברה בנקאית לחשבון שפרטיו: שם החשבון: החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד ; שם הבנק: בנק הפועלים (12); מספר הסניף: 72; מספר החשבון: 6498. ככל שהתשלום מבוצע באמצעות העברה בנקאית, יש לוודא את העברת הסכום עם הגברת קרן כהן בדואר אלקטרוני: kerenc@caesarea.com ולצרף את אישור הבנק על ההעברה. סכום זה לא יושב בכל מקרה, לרבות במקרה בו יחליט הפונה שלא להגיש הצעה.
  • בעת רכישת המסמכים יש לצרף טופס פרטים מלא אותו ניתן להוריד מכפתור טופס פרטים להורדה המופיע בעמוד זה למטה.
  • ניתן לעיין בעותק במסמכי ההזמנה (ללא נוסח הסכם הפיתוח והסכם החכירה)