צמודי קרקע ליזמים צרו קשר

עיר קטנה. מושלמת למשפחות.

מסמכי הזמנה והתקשרות

החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד בע"מ מזמינה מציעים להגיש הצעות להתקשרות עם החברה בהסכם פיתוח לגבי מגרשים בפרויקט "אור ים" בהתאם להוראות תכנית מס' 353-0262444. על פי ההתקשרות, יבנו הזוכים צמודי קרקע לצורך מכירתם. עמידה בתנאי הסכם הפיתוח תזכה את הזוכים בזכות להתקשר בהסכם חכירה משנה ו/או לקבל את הבעלות במגרש ו/או במגרשים לגביהם נחתם עמם הסכם הפיתוח.

את מסמכי ההצעה וההתקשרות ניתן יהיה לרכוש, החל מיום 22/05/2019, במשרדי החברה ברח' האש"ל 2 בקיסריה (קומה א'), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-12:30 כנגד תשלום של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין בהמחאה לפקודת החברה ובצירוף טופס פרטים מלא אותו ניתן להוריד מכפתור טופס פרטים להורדה המופיע בעמוד זה למטה.

ניתן לעיין בעותק במסמכי ההזמנה (ללא נוסח הסכם הפיתוח והסכם החכירה)